Chrzest

CHRZEST ŚWIĘTY

Pierwszym sakramentem i podstawą do przyjęcia kolejnych jest CHRZEST ŚWIĘTY, który wszczepia ochrzczonego w Chrystusa i rodzi go do nowego życia. To brama wszystkich sakramentów. Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Najważniejszymi skutkami chrztu są: odpuszczenie grzechów i nowe narodzenie w Duchu Świętym. Chrzest czyni człowieka także nowym stworzeniem, przybranym dzieckiem Bożym, uczestnikiem Bożej natury, świątynią Ducha Świętego, członkiem Ciała Chrystusa. Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu. Jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast ochrzczone.

Zasady udzielania sakramentu Chrztu świętego:

 1. Sakrament chrztu św. w naszej parafii udzielany jest w ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.30 oraz w drugi dzień świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, a w lipcu i sierpniu w środkową i ostatnią niedzielę miesiąca.
 2. O chrzest dziecka mogą prosić tylko rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
 3. Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii, jest możliwe zapisanie dziecka do chrztu, ale tylko za pisemną zgodą swojego proboszcza.
 4. Zgłaszając dziecko do chrztu św. w kancelarii parafialnej należy przedstawić:
  • akt urodzenia dziecka z USC;
  • dane rodziców dziecka (daty urodzenia, adres zamieszkania, datę i miejsce ślubu kościelnego);
  • dane rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania);
  • zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są osobami wierzącymi i praktykującymi (dotyczy osób mieszkających poza terenem naszej parafii)
 5. Gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego, podpisują zobowiązanie, że wychowają dziecko w wierze katolickiej.
 6. Przed chrztem, zarówno rodzice (o ile nie żyją w związku niesakramentalnym), jak i rodzice chrzestni, powinni przystąpić do spowiedzi, aby w czasie Eucharystii przyjąć Komunię św.
 7. Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek poprzedzający niedzielę chrztów, po Mszy św. wieczornej (ok. godz. 18.30). Rodzice i chrzestni mają obowiązek uczestniczenia w tej katechezie.
 8. W dniu chrztu św. należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św.
 9. Przychodząc na Mszę św. chrzcielną należy mieć ze sobą świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.
 10. Informacje nt. chrztu osób dorosłych udzielane są w kancelarii parafialnej.

 

Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

 • została wyznaczona przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez  proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
 • ukończyła 16 rok życia, jest katolikiem, przyjęła sakrament bierzmowania
 • jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji,  jaką ma pełnić
 • jeśli jest w wieku szkolnym, uczestniczy w katechezie szkolnej
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu (wyjątek stanowią osoby wyznania prawosławnego).

Chrzestnym nie może być osoba: 

 • niewierząca
 • niepraktykująca (nie zachowująca przykazań kościelnych)
 • żyjąca w związku bez ślubu kościelnego
 • mająca złą opinię w parafii
 • młodzież nie uczestnicząca w katechizacji