Eucharystia

Eucharystia

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Dlatego nie da się prowadzić życia chrześcijańskiego bez częstego udziału w Eucharystii. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).

Chrystus Pan ustanowił sakrament Eucharystii w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy celebrował wraz z Apostołami tradycyjną Paschę żydowską. Polecił, aby Kościół uobecniał tę Ofiarę na Jego pamiątkę. Kościół wierny poleceniu swego Zbawiciela czyni to przez wszystkie wieki i będzie czynił aż do skończenia świata. Zasadniczo liturgia zgromadzenia eucharystycznego w jej zasadniczych ramach przetrwała nienaruszona przez wieki aż do naszych czasów.  Stanowi centrum życia Kościoła.

Eucharystia powinna stać się centrum i źródłem życia dla każdej rodziny. Dlatego dobrze jest, gdy cała rodzina wspólnie bierze udział w Eucharystii. Do owocnego udziału w niedzielnej Mszy św. trzeba się przygotować. Należy zadbać o to, aby być w stanie łaski uświęcającej i móc przystąpić do Komunii św., by w pełni uczestniczyć w liturgii.

Pierwsza Komunia św. dzieci w naszej parafii:

  • Przygotowanie do pierwszej Komunii św. odbywa się w parafii i jest wspomagane przez katechezę szkolną.
  • Pierwsza Komunia św. w naszej parafii odbywa się zwykle w trzecią sobotę maja. Termin jest potwierdzany na spotkaniu organizacyjnym we wrześniu. W roku 2023 pierwsza Komunia św. planowana jest na sobotę 20 maja. Istnieje możliwość przystąpienia dziecka do pierwszej Komunii św. podczas każdej innej Mszy św., począwszy od Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
  • Rodzice dzieci ochrzczonych poza naszą parafią zobowiązani są dostarczyć katechecie świadectwo chrztu dziecka z parafii, w której dziecko było ochrzczone.
  • W ramach przygotowania dzieci i rodzice powinny uczestniczyć w niedzielnych Mszach św., w wyznaczonych spotkaniach, a dzieci zaliczyć zadany im materiał katechetyczny.

Kodeks prawa kanonicznego o uczestnictwie dzieci w Najświętszej Eucharystii (kan. 912-923):

/wybrane fragmenty/

Kan. 912 Każdy ochrzczony, jeśli tylko prawo tego nie zabrania, może i powinien być dopuszczony do Komunii św.

Kan. 913 §1. Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.

Kan. 914 Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Do proboszcza należy również czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego zdaniem nie są wystarczająco przygotowane.